แคปซูลบรรเทาอาการท้องผูก Vflux™

$20.95 - $140.95

เร็วเข้า! แค่ 8 สินค้าที่เหลืออยู่ในสต็อก

อะไรทำให้เกิดอาการท้องผูก?

Hard, dry stools are the result of the colon absorbing too much water. Normally, as food moves through the colon (also known as the large intestine) the colon absorbs water while forming stool (waste products). Muscle contractions then push the stool toward the rectum, and, by the time the stool reaches the rectum, most of the water has been absorbed, making the stool solid.

แคปซูลบรรเทาอาการท้องผูก Vflux™

When the colon’s muscle contractions are slow or sluggish, the stool moves through the colon too slowly, absorbing too much water. Some of the most common causes of constipation include the following:

  • ยา
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • Not enough liquids
  • Not enough fiber in the diet
  • กลุ่มอาการของโรคลำไส้แปรปรวน
  • ละเลยการกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของลำไส้
  • Changes in habits or lifestyle, such as travel, pregnancy, and old age
  • Problems with intestinal function
  • Abuse of laxatives

มันทำงานอย่างไร?

Upon insertion into the rectum, Vflux™ engages with the rectal mucosa, facilitating swift absorption of its active constituents into the bloodstream. Harnessing the power of osmotic agents like polyethylene glycol (PEG) and electrolytes, Vflux™ exerts an osmotic action, attracting water into the colon to augment stool volume and consistency. This process softens the stool, making it easier to pass and alleviating discomfort associated with constipation.

แคปซูลบรรเทาอาการท้องผูก Vflux™

นอกจากนี้ Vflux™ ยังมีส่วนประกอบที่กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ซึ่งเป็นการหดตัวเป็นจังหวะของกล้ามเนื้อลำไส้ซึ่งทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายอุจจาระผ่านทางเดินอาหาร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบีบตัวของลำไส้ Vflux™ ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของลำไส้ ส่งเสริมความสม่ำเสมอและบรรเทาอาการท้องผูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สูตรอาจสนับสนุนการหลั่งเมือกภายในลำไส้ ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นตามธรรมชาติเพื่อช่วยให้อุจจาระเคลื่อนตัวได้อย่างราบรื่น

แคปซูลบรรเทาอาการท้องผูก Vflux™

นอกจากนี้ Vflux™ ยังช่วยทำให้เวลาการขับถ่ายของลำไส้เป็นปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าอุจจาระจะเคลื่อนผ่านระบบย่อยอาหารในอัตราที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอาการท้องผูกซ้ำ นอกจากนี้ ส่วนผสมบางอย่างใน Vflux™ อาจช่วยลดความรู้สึกทางทวารหนัก และลดความรู้สึกไม่สบายระหว่างการเคลื่อนไหวของลำไส้ ที่สำคัญ Vflux™ ได้รับการออกแบบมาให้ไม่เป็นนิสัย โดยให้การบรรเทาโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการพึ่งพาหรือทนต่อยาระบายแบบดั้งเดิมบางชนิด

แคปซูลบรรเทาอาการท้องผูก Vflux™

Harnesses the power of three key ingredients:

Rhodiola rosea: Known for its adaptogenic properties, Rhodiola rosea has been traditionally used to support overall health and well-being. It’s believed to help combat stress, enhance cognitive function, and improve energy levels, contributing to a balanced and resilient body.

Panax notoginseng: Renowned in traditional Chinese medicine, Panax notoginseng is prized for its potential cardiovascular benefits. It’s thought to support healthy blood circulation, reduce inflammation, and promote heart health, offering a holistic approach to wellness.

Angelica sinensis: Also referred to as Dong Quai, Angelica sinensis is celebrated for its women’s health benefits. It’s commonly used to regulate menstrual cycles, alleviate menopausal symptoms, and support reproductive health, making it an essential ingredient for hormonal balance and vitality.

Why Choose Vflux™ Constipation Relief Capsule?

การบรรเทาที่ออกฤทธิ์เร็ว: Vflux™ is formulated with a powerful blend of active ingredients that work quickly to alleviate constipation, providing you with prompt relief when you need it most.

Gentle on Your Body: Unlike harsh laxatives that can cause discomfort and irritation, Vflux™ is gentle on your body, offering a smooth and comfortable experience.

การจัดส่งตามเป้าหมาย: With its rectal insertion design, Vflux™ delivers relief directly to the source of the problem, ensuring maximum effectiveness with minimal wait time.

สะดวกและรอบคอบ: Vflux™ capsules are easy to use and discreet, allowing you to find relief wherever and whenever you need it, without drawing unwanted attention.

พิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว: Backed by rigorous scientific research and testing, Vflux™ is clinically proven to be safe and effective for relieving constipation.

แคปซูลบรรเทาอาการท้องผูก Vflux™
แคปซูลบรรเทาอาการท้องผูก Vflux™
$20.95 - $140.95 ดูรายละเอียด